К сведению авторов

До відома авторів

1. Профіль видання

1.1. Науковий вісник Луганського національного аграрного університету серія «Сільськогосподарські науки» включено до переліку обов’язкових видань ВАК України, в яких публікуються основні наукові результати дисертацій із сільськогосподарських наук.

1.2. Науковий вісник серії «Сільськогосподарські науки» публікует закінчені раніше не опубліковані роботи з усіх розділів сучасної сільськогосподарської науки. Матеріали друкуються мовами оригіналів – українською, російською або англійською.

1.3. Збір статей проходить на протязі всього календарного року. Випуск Вісника проводиться два рази на рік: перший – квітень; другий – листопад. Можливе видання позачергових номерів.

2. Оформлення рукопису статті

2.1. Оригінальні статті повинні мати структурні елементи: індекс УДК; назва статті (не більше 9 значущих слів); фамілія та ініціали автора (авторів); назва організації, місто, країна, e-mail, для аспірантів посилання на наукового керівника; текст статті; література, резюме.

2.2. Текст статті повинен мати такі елементи (із зазначенням): вступ: (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досягнень та публікацій, в яких почато розробку цієї проблеми і на які посилається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячено дану статтю; мета статті (постановка завдання); матеріали і методи досліджень; результати і обговорення (викладення основного матеріалу досліджень з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів); висновки (ввисновки за даними дослідженнями і перспективи подальших розробок цього напряму).

2.3. Література оформлюється згідно ГОСТ 7.1._84. і вимогам ВАК України («Бюлетень ВАК України», № 9, 2009).

2.4. Резюме на українській, російській і англійскій мовах (обов’язково містить: індекс УДК, Ф.І.Б. автора (авторів), назву статті, текст резюме (не менше 5-10 строк), ключові слова (5-7 термінів)), першим подається резюме на українській мові. Всі варіанти резюме повинні бути ідентичні.

2.5. Підписані автором (авторами) статті, обсягом 5-9 друкованих сторінок (формат А4), (включаючи рисунки, таблиці, анотації, підрисункові підписи та список літератури) слід подавати у 2-х примірниках. Рукописи більшого об’єму приймаються після попереднього узгодження з головою редколегії або його заступником. До рукопису додається CD диск, на якому міститься електронна версія рукопису у форматі *.rtf., та копії графічного матеріалу.

2.6. Текстові файли оформлюються – шрифтом New Times Roman Cyr, розмір – 14 pt з інтервалом 1 рядок. Береги: 3,0 см знизу, 2,5 см ліворуч, праворуч і зверху. Відступ абзацу 0,5 см, вирівнювання за шириною.

2.4. Цифровий матеріал надається в таблицях і не дублюється в тексті або в графіках. Обов’язкова статистична обробка даних. Таблиці розміщуються після першого посилання на них в тексті та нумеруються послідовно.

2.7. Рисунки і фотографії подаються по тексту статті в форматі *.xls, *.bmp, *.tif, *.jpg, *.gif. Формули мають бути набраними у редакторsi Equation Math Type з довжиною рядка до 72 мм.

3. Супровідні документи

3.1. Витяг із протоколу засідання відділу (кафедри, вченої ради) з рекомендацією матеріалів до публікації (лише для співробітників Луганського НАУ);

3.2. Експертний висновок установленої форми, внутрішня рецензія. До статей авторів без вченого ступеня додається рецензія доктора наук відповідного напряму;

3.3. Довідка про автора (авторів), що включає: фамілію, ім’я, по-батькові; службову адресу з контактними телефонами, e-mail (обов’язково); повну назву місця роботи; посаду; вчене звання, ступінь (для аспірантів обов’язковим є посилання на наукового керівника).

4. Умови публікації

4.1. Відповідальність за матеріали надані в статті несе автор (авторський колектив);

4.2. Редційна колегія залишає за собою право редагувати або відхиляти надані матеріали без погодження з автором (авторами). Статті, оформлені без урахування вище зазначених вимог, до розгляду не приймаються. Відхилені рукописи не повертаються і не рецензуються;

4.3. Вартість публікації однієї сторінки (повної та неповної) 25 гривень (умови оплати можуть змінюватись). На 1 статтю автору (авторському колективу) видаєтсья один примірник вісника. За бажанням умови придбання додаткових примірників обговорюються заздалегідь.

5. Контактна інформація

Ознайомитись із змінами до вимог щодо підготовки статей можна на сайті Луганського НАУ: www.lnau.lg.ua.

Наша адреса: Губарєву А. А.

Кафедра розведення і генетики с.-г. тварин

Луганський національний аграрний університет

м. Луганськ       91008

Україна

Тел.:    0642-96-75-54

0642-96-74-34

066-10-24-795

Факс:   0642-96-71-13

0642-96-74-34

е-mail – Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Редколегія